Reforma i canvi d’ús d’un edifici entre mitgeres

Centre social Ca la Yoya. Reforma i canvi d'ús.